Sakägarföreningen mot vindkraft fr.v. Magnus Andreasson, Nikki Arvidsson, Åke Johansson, ordf. och tekn. dr. Bertil Persson, sakkunnig

Vindkrafts vara eller inte vara vid Tranarpsvägen – Det är frågan...

Åstorp 151201
I lantlig stilla ro…
Det finns de som sökt sig dit och flyttat från sta´n, längtat till tystnaden, lugnet, skogens och naturens ljud men ändå missat allt detta livets goda. Boven i dramat är alltför stor närhet till pulserande, dunkande vindkraftverk.
 – Är det hjärtat eller vindkraften som slår?
Så uttryckte sig en person som bodde ca 1 km från ett normalstort vindkraftverk.

Sömnlöshet, inte sova för öppet fönster, stress, inget kaffe i trädgården längre, nervösa hästar, färre fågelliv, sjunkande villapris….
I den antivindkraftsfilm ”In the silence of nature” som visades på mötet mot vindkraft på Tingvalla tisdagen den 1 december, redovisades dessa skrämmande erfarenheter från berörda gräsrötter, förutom av en mängd kända kulturpersonligheter inom musik, teater och film.

Det är ett gigantiskt högt vindkraftverk som planeras i Åstorp
Björnekulla kyrka ser ut som en liten dvärg bredvid det ditsatta digitaliserade 175 meter höga planerade vindkraftsverket det manipulerat fotot. 175 meter innebär en respektgivande höjd som enklast går att jämföra med Turning Torsos höjd på 190 meter eller Globens futtiga 85 meter.
Vindkraftsverket påverkar knappast bara landskapsbilden utan allt i omgivningarna – mark, djur- och fågelliv samt inte minst människorna i dess närhet.
Det fordras noggranna analyser av hänsyn till avstånd, markförhållanden, bullerpåverkan, skuggtider och kontroller innan ett projekt som detta kan realiseras.

I European Wind Farms bygglovsansökan är det - enligt utredande expertisen teknologie doktor och docent i byggnadsmaterial, Bertil Persson - mycket som inte stämmer för att uppfylla de krav och kriterier som krävs för installering i området. Siffror, diagram och bilder talade sitt osvikligt tydliga språk.
Det stod med all önskvärd tydlighet klart vid det möte som arrangerats av Sakägarföreningen mot vindkraft i området Björnekulla hed 8:44 vid Tranarpsvägen. Ett hundratal berörda, kommunfolk och andra intresserade mötte upp, dock inga opponenter.


Så gott som samtliga berörda boende vid Tranarpsvägen fanns med i publiken när Sakägarföreningen kallat till möte på Tingvalla

Ordföranden i föreningen Åke Johansson inledde kvällen, innan den av Hans Wallmark och föreningen anförtrodde utredaren Bertil Persson redovisade resultatet av sin omfattande undersökning och analys av det planerade vindkraftsverket. Åke Johansson visade ovannämnda film och tog bl.a. upp vikten av avståndet till bebyggelse och jämförde med grannkommunernas riktmärken.

- Åstorp 800 till 1000 meter, mot Bjuvs 2000. Avståndet ökar i Bjuv alltefter höjden på vindkraftverken.  Bullernivån i Åstorp beräknas ligga på 106,5 decibel, det högintensiva ljuset på 120g/sek. Åke Johansson betonade bl.a. att marken är en torvmossa med risk för läckage i bäckar samt risk för inkast vintertid.

Felaktiga beräkningar
Beräkningarna i bygglovsansökan har han dessutom funnit manipulerade och felaktiga.

Bertil Persson som behandlar energifrågor i riksdag och departement instämde och inledde med att han såg vindkraft som en osäker energikälla. Han slog också fast att bullerkraven ofta är avgörande i en bygglovsansökan:

– Högst 40 0 dB, rek. 35. I Åstorp hamnar vissa på hela 41,9 decibel. Det minsta avståndet till bostäder ligger så nära som 497, 506, och 509 meter. Även miniavståndet till vattendrag på 100 meter underskrides i ansökan från företaget.. Skuggtiden å sin sida på 30 minuter per dag överskrides och uppnår till mer än 53 minuter. Mossmarken på platsen för fundamentet skapar problem. En geoteknisk undersökning krävs före lov och start.

Övriga slutsatser han drog ang. European Wind Farms.byggslovsansökan var bl.a. felaktiga data för källbullernivå – 11 bostäder får över 40, 0 vissa upp tlll 41, 90 dB, 23 erhåller 35 dB.
18 bostäder skulle enligt denna ansökan hålla 30 minuters skuggtid. Även fladdermus- och fågelinventering saknas. Detta och mycket mera därtill, verifierade många av föreningens medlemmars inställning till projekt.

Det kommer mera - så småningom i detta projekt.

Senast den 12 december är det fritt fram att tycka till om det planerade vindkraftsprojektet till bygg- och miljönämnden.